Chị Thanh Tâm - Trưởng phòng Marketing - Bảo Việt Life